Leden

 

BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en beperken tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Administratieve doelstellingen

- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

-communicatie

 

Grondslag van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

 

Voor deze doelstellingen kan Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- naam

- adres

- woonplaats

- telefoonnummer

- e-mailadres

- geslacht

- geboortedatum

- instrument dat u bespeelt of functie binnen de vereniging  die u bekleedt ( bijv. bestuur)

- IBAN nummer van uw bankrekening (voor de contributie-inning).

 

Als bestuur zijn  wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met secretariaat@harmoniewaspik.nl

 

Nieuwsbrief-abonnees:

Van nieuwsbrief-abonnees vragen wij enkel de naam en het emailadres. Ook hier gaan wij zorgvuldig mee om.